ความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์สำหรับเทคโนโลยีเพื่อการท่องเที่ยว

teacher_profile
ห้องเรียน : ความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์ สำหรับเทคโนโลยีเพื่อการท่องเที่ยว
ผู้สอน : ดร.ปริญญา หอมอเนก (โดยการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย)
รูปแบบห้องเรียน : ออนไลน์
อุปกรณ์ที่รองรับ :
ระยะเวลา : ไม่จำกัด
จำนวนที่นั่ง : ไม่จำกัด

ฟรี


cover_image

การใช้เทคโนโลยีเข้ามามีส่วนร่วมกับการท่องเที่ยวนั้นนอกจากความสะดวกสบายแล้ว ยังมีอีกสิ่งที่ตามมานั่นก็คือ ภัยคุกคามทางไซเบอร์ จากการโจมตีจากบุคคลภายนอกที่มาในรูปแบบต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นการโจมตี hardware หรือ software ก็ตาม ผู้ประกอบการจึงควรรู้เรื่องความปลอดภัย และการป้องกันไว้เพื่อความปลอดภัยของข้อมูลองค์กรไม่ให้เกิดความเสียหาย

วัตถุประสงค์

1.เพื่อให้ผู้เรียนสามารถรู้เท่าทันภัยคุกคามทางไซเบอร์2.เพื่อให้ผู้เรียนสามารถรับมือกับภัยคุกคามทางไซเบอร์ได้

แบบทดสอบก่อนเรียน
บทที่ 1 00:13:15
บทที่ 2 00:16:02
แบบทดสอบหลังเรียน
instructor_profile
ดร.ปริญญา หอมอเนก (โดยการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย)