แบบประเมินความพึงพอใจหลักสูตรและแพลตฟอร์ม 4Digital Tourism

ฟรี

00:00:00
4.9 (29)

Message from 4Digital Tourism Executive

ฟรี

00:06:27
5 (29)

ออกแบบ User Experience สำหรับผู้ประกอบการท่องเที่ยว

ในยุคที่ตลาดดิจิทัลมีการแข่งขันสูง ความพึงพอใจของลูกค้าต่อระบบจึงมีความสำคัญเป็นอย่างมาก User Experi...

ฟรี

00:37:42
4.7 (54)

ออกแบบ User Interface สำหรับผู้ประกอบการท่องเที่ยว

ลูกค้าส่วนใหญ่มักจะหาข้อมูลผ่านทางอินเตอร์เน็ตก่อนจะตัดสินใจ ดังนั้นหากหน้าเว็บไซต์ หรือแอปพลิเคชันม...

ฟรี

01:11:23
4.7 (50)

Universal Design สำหรับผู้ประกอบการท่องเที่ยว

Universal Design หรือการออกแบบอย่างเท่าเทียม เป็นการออกแบบสภาพแวดล้อมให้กับคนทุกกลุ่ม เพื่อไม่ให้มีอ...

ฟรี

00:26:16
4.9 (45)

บริหารความสัมพันธ์ลูกค้าด้วยระบบ CRM

CRM หรือ Customer Relationship Management คือ ระบบบริหารจัดการความสัมพันธ์กับลูกค้า เราจะได้เรียนรู้...

ฟรี

01:08:54
4.9 (50)

ถอดรหัสความต้องการนักท่องเที่ยวด้วย Big Data

ในยุคดิจิทัล สิ่งที่เชื่อมโยงกับชีวิตประจำวันของทุกคน ไม่ว่าจะเป็นการซื้อขาย การติดต่อสื่อสาร การเดิ...

ฟรี

00:57:05
4.8 (49)

เทรนด์การท่องเที่ยวยุคดิจิทัล

เทรนด์เป็นสิ่งที่สามารถเปลี่ยนแปลงตามสถานการณ์ ผู้ประกอบการจึงควรศึกษาเพื่อที่จะปรับกิจการตามเทรนด์ ...

ฟรี

00:28:18
4.8 (48)

กระบวนการคิดเชิงออกแบบ สำหรับผู้ประกอบการท่องเที่ยว

หลักการและกระบวนการคิดเชิงออกแบบ สำหรับผู้ประกอบการท่องเที่ยว ที่ช่วยวิเคราะห์ปัญหาให้ท่านได้มองเห็น...

ฟรี

01:01:12
4.9 (45)

หลักการออกแบบการบริการ สำหรับผู้ประกอบการท่องเที่ยว

การจะดึงดูดใจลูกค้าให้มาใช้บริการนั้นนอกจากความน่าสนใจและความโดดเด่นของสินค้าแล้ว การบริการก็เป็นส่ว...

ฟรี

01:08:44
4.8 (55)

ขับเคลื่อนอุตสาหกรรมท่องเที่ยวสู่ความยั่งยืนผ่านการท่องเที่ยวเชิงวิถีชุมชน

แนวคิดการพัฒนาธุรกิจท่องเที่ยวควบคู่ไปกับการดำรงไว้ซึ่งความเป็นเอกลักษณ์ของชุมชน เป็นการสร้างจุดเชื่...

ฟรี

01:00:35
4.8 (54)

การจัดการชื่อเสียงองค์กรการท่องเที่ยวในโลกออนไลน์

การแข่งขันทางธุรกิจในปัจจุบันมีการแข่งขันทางออนไลน์เข้ามาร่วมด้วย ในธุรกิจท่องเที่ยวเองก็เช่นกัน ก่อ...

ฟรี

00:59:17
4.8 (41)

เปิดโลก FinTech ทางเลือกใหม่ด้านการเงินของธุรกิจท่องเที่ยว

ในการท่องเที่ยวน้อยคนที่อยากจะพกเงินสดจำนวนมากไปด้วย เนื่องจากเสี่ยงต่อการสูญหายไม่ว่าจะเป็นระหว่างเ...

ฟรี

00:44:05
5 (34)

การรับมือการขาดแคลนแรงงานในอุตสาหกรรมท่องเที่ยว

สถานการณ์อุตสาหกรรมท่องเที่ยวของประเทศไทยมีอัตราการเติบโตเพิ่มสูงขึ้น และมีการฟื้นตัวทางเศรษฐกิจอย่า...

ฟรี

00:55:16
4.8 (38)

เล่าเรื่องผ่านวิดีโอให้โดนใจอย่าง Content Creator มืออาชีพ

ในยุคปัจจุบันคอนเทนต์ออนไลน์เข้ามามีอิทธิพลอย่างมากในโลกดิจิทัล การเล่าเรื่องอย่างมีชั้นเชิงจึงจำเป็...

ฟรี

01:21:45
4.8 (81)