ออกแบบ User Experience สำหรับผู้ประกอบการท่องเที่ยว

teacher_profile
ห้องเรียน : ออกแบบ User Experience สำหรับผู้ประกอบการท่องเที่ยว
ผู้สอน : ดร.อภิวัฒน์ มีอุปการ (โดยการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย)
รูปแบบห้องเรียน : ออนไลน์
อุปกรณ์ที่รองรับ :
ระยะเวลา : ไม่จำกัด
จำนวนที่นั่ง : ไม่จำกัด

ฟรี


cover_image

ในยุคที่ตลาดดิจิทัลมีการแข่งขันสูง ความพึงพอใจของลูกค้าต่อระบบจึงมีความสำคัญเป็นอย่างมาก User Experience Design (UX) หรือการออกแบบการสร้างปฏิสัมพันธ์และประสบการณ์การใช้งานของผู้ใช้งาน จึงมีความสำคัญอย่างมากในการทำให้ผู้ใช้งานเกิดความพึงพอใจในระบบและฟังก์ชันการใช้งาน และดึงดูดให้กลับเข้ามาใช้งานซ้ำๆ ได้อีกด้วย

วัตถุประสงค์

1.เพื่อให้ผู้เรียนมีความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับ User Experience Design (UX)

2.เพื่อให้ผู้เรียนสามารถออกแบบการสร้างปฏิสัมพันธ์และประสบการณ์ของผู้ใช้งาน ให้ได้ใช้ระบบงานตามหลักของ User Experience Design (UX)

แบบทดสอบก่อนเรียน
บทที่ 1 00:11:48
บทที่ 2 00:09:00
บทที่ 3 00:06:50
บทที่ 4 00:10:04
แบบทดสอบหลังเรียน
instructor_profile
ดร.อภิวัฒน์ มีอุปการ (โดยการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย)