ออกแบบ User Interface สำหรับผู้ประกอบการท่องเที่ยว

teacher_profile
ห้องเรียน : ออกแบบ User Interface สำหรับผู้ประกอบการท่องเที่ยว
ผู้สอน : ผศ.ดร.กุลชัย กุลตวนิช (โดยการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย)
รูปแบบห้องเรียน : ออนไลน์
อุปกรณ์ที่รองรับ :
ระยะเวลา : ไม่จำกัด
จำนวนที่นั่ง : ไม่จำกัด

ฟรี


cover_image

ลูกค้าส่วนใหญ่มักจะหาข้อมูลผ่านทางอินเตอร์เน็ตก่อนจะตัดสินใจ ดังนั้นหากหน้าเว็บไซต์ หรือแอปพลิเคชันมีความยุ่งยากในการใช้งาน หรือไม่สวยงาม ไม่สื่อความหมาย อาจจะไม่สามารถดึงดูดให้ลูกค้ามาใช้บริการในธุรกิจของท่านได้ User Interface Design (UI) จึงมีความสำคัญอย่างมากในการทำเว็บไซต์หรือแอปพลิเคชันสำหรับธุรกิจท่องเที่ยว

วัตถุประสงค์

1.เพื่อให้ผู้เรียนมีความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับ User Interface Design (UI)

2.เพื่อให้ผู้เรียนสามารถปรับแต่งหน้าเว็บไซต์หรือแอปพลิเคชันได้ตามหลัก User Interface Design (UI)

แบบทดสอบก่อนเรียน
บทที่ 1 00:27:21
บทที่ 2 00:28:00
บทที่ 3 00:16:02
แบบทดสอบหลังเรียน
instructor_profile
ผศ.ดร.กุลชัย กุลตวนิช (โดยการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย)