Universal Design สำหรับผู้ประกอบการท่องเที่ยว

teacher_profile
ห้องเรียน : Universal Design สำหรับผู้ประกอบการท่องเที่ยว
ผู้สอน : รศ.ไตรรัตน์ จารุภัส (โดยการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย)
รูปแบบห้องเรียน : ออนไลน์
อุปกรณ์ที่รองรับ :
ระยะเวลา : ไม่จำกัด
จำนวนที่นั่ง : ไม่จำกัด

ฟรี


cover_image

Universal Design หรือการออกแบบอย่างเท่าเทียม เป็นการออกแบบสภาพแวดล้อมให้กับคนทุกกลุ่ม เพื่อไม่ให้มีอุปสรรคในการใช้งาน เพื่อให้ทุกคนสามารถเข้าถึงพื้นที่ให้บริการได้อย่างเท่าเทียมกัน

วัตถุประสงค์

1.เพื่อให้ผู้เรียนมีความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการออกแบบอย่างเท่าเทียม

2.เพื่อให้ผู้เรียนตระหนักถึงความสำคัญของหลักการออกแบบอย่างเท่าเทียม และนำมาประยุกต์ใช้ในการออกแบบสถานที่เพื่อลูกค้าท่องเที่ยวได้

แบบทดสอบก่อนเรียน
บทที่ 1 00:09:57
บทที่ 2 00:16:19
แบบทดสอบหลังเรียน
instructor_profile
รศ.ไตรรัตน์ จารุภัส (โดยการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย)