บริหารความสัมพันธ์ลูกค้าด้วยระบบ CRM

teacher_profile
ห้องเรียน : บริหารความสัมพันธ์ลูกค้าด้วยระบบ CRM
ผู้สอน : อาจารย์สุกิจ ตรียุทธวัฒนา (โดยการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย)
รูปแบบห้องเรียน : ออนไลน์
อุปกรณ์ที่รองรับ :
ระยะเวลา : ไม่จำกัด
จำนวนที่นั่ง : ไม่จำกัด

ฟรี


cover_image

CRM หรือ Customer Relationship Management คือ ระบบบริหารจัดการความสัมพันธ์กับลูกค้า เราจะได้เรียนรู้ความแตกต่างของลูกค้า และสามารถตอบสนองต่อความต้องการของลูกค้าด้วยผลิตภัณฑ์ หรือบริการที่เหมาะสมกับลูกค้าได้

วัตถุประสงค์

1.เพื่อให้ผู้เรียนมีความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับระบบ CRM        

2.เพื่อให้ผู้เรียนสามารถประยุกต์ใช้ระบบ CRM ได้

แบบทดสอบก่อนเรียน
บทที่1 00:11:00
บทที่2 00:13:04
บทที่3 00:15:58
บทที่4 00:15:32
บทที่5 00:13:20
แบบทดสอบหลังเรียน
instructor_profile
อาจารย์สุกิจ ตรียุทธวัฒนา (โดยการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย)