ถอดรหัสความต้องการนักท่องเที่ยวด้วย Big Data

teacher_profile
ห้องเรียน : ถอดรหัสความต้องการนักท่องเที่ยวด้วย Big Data
ผู้สอน : อาจารย์เอกอนันต์ ทองแท้ (โดยการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย)
รูปแบบห้องเรียน : ออนไลน์
อุปกรณ์ที่รองรับ :
ระยะเวลา : ไม่จำกัด
จำนวนที่นั่ง : ไม่จำกัด

ฟรี


cover_image

ในยุคดิจิทัล สิ่งที่เชื่อมโยงกับชีวิตประจำวันของทุกคน ไม่ว่าจะเป็นการซื้อขาย การติดต่อสื่อสาร การเดินทาง การใช้โทรศัพท์ ทุกอย่างล้วนเป็นข้อมูลทั้งสิ้น การวิเคราะห์ธุรกิจ หรือการลงทุนต่าง ๆ ก็ต้องใช้ข้อมูลเป็นพื้นฐาน บทเรียนนี้จึงกล่าวถึงการใช้ Big Data เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด

วัตถุประสงค์

1.เพื่อให้ผู้เรียนมีความเข้าใจ และเล็งเห็นความสำคัญของ Big Data

2.เพื่อให้ผู้เรียนเข้าใจการนำ Big Data มาใช้กับธุรกิจท่องเที่ยว

แบบทดสอบก่อนเรียน
บทที่ 1 00:28:43
บทที่ 2 00:14:21
บทที่ 3 00:14:01
แบบทดสอบหลังเรียน
instructor_profile
อาจารย์เอกอนันต์ ทองแท้ (โดยการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย)