เทรนด์การท่องเที่ยวยุคดิจิทัล

teacher_profile
ห้องเรียน : เทรนด์การท่องเที่ยวยุคดิจิทัล
ผู้สอน : อาจารย์สุวิตา พฤกษอาภรณ์ (โดยการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย)
รูปแบบห้องเรียน : ออนไลน์
อุปกรณ์ที่รองรับ :
ระยะเวลา : ไม่จำกัด
จำนวนที่นั่ง : ไม่จำกัด

ฟรี


cover_image

เทรนด์เป็นสิ่งที่มารถเปลี่ยนแปลงตามสถานการณ์ ผู้ประกอบการจึงควรศึกษาเพื่อที่จะปรับกิจการตามเทรนด์ และความต้องการของลูกค้าได้ บทเรียนนี้จะนำเสนอเทรนด์การท่องเที่ยวสำหรับโลกดิจิทัล และการปรับตัวของผู้ประกอบการการท่องเที่ยวในยุคดิจิทัล

วัตถุประสงค์

1.เพื่อให้ผู้เรียนมีความเข้าใจเกี่ยวกับเทรนด์การท่องเที่ยวยุคดิจิทัล

2.เพื่อให้ผู้เรียนเล็งเห็นถึงการปรับตัวตามเทรนด์การท่องเที่ยวยุคดิจิทัล

แบบทดสอบก่อนเรียน
บทที่ 1 00:08:04
บทที่ 2 00:11:52
บทที่ 3 00:08:22
แบบทดสอบหลังเรียน
instructor_profile
อาจารย์สุวิตา พฤกษอาภรณ์ (โดยการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย)