ขับเคลื่อนอุตสาหกรรมท่องเที่ยวสู่ความยั่งยืนผ่านการท่องเที่ยวเชิงวิถีชุมชน

teacher_profile
ห้องเรียน : ขับเคลื่อนอุตสาหกรรมท่องเที่ยวสู่ความยั่งยืนผ่านการท่องเที่ยวเชิงวิถีชุมชน
ผู้สอน : ดร.อธิป จันทร์สุริย์ (โดยการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย)
รูปแบบห้องเรียน : ออนไลน์
อุปกรณ์ที่รองรับ :
ระยะเวลา : ไม่จำกัด
จำนวนที่นั่ง : ไม่จำกัด

ฟรี


cover_image

แนวคิดการพัฒนาธุรกิจท่องเที่ยวควบคู่ไปกับการดำรงไว้ซึ่งความเป็นเอกลักษณ์ของชุมชน เป็นการสร้างจุดเชื่อมโยงระหว่างธุรกิจกับชุมชน จะก่อให้เกิดรายได้กับจุดเด่นของการท่องเที่ยว และการรักษาสัมพันธ์ที่ดีกับชุมชน ซึ่งนำไปสู่การพัฒนาเพื่อความยั่งยืนอีกด้วย

วัตถุประสงค์

1.เพื่อให้ผู้เรียนมีความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับการท่องเที่ยวเชิงวิถีชุมชน

2.เพื่อให้ผู้เรียนเล็งเห็นถึงความสำคัญของการท่องเที่ยวแบบยั่งยืนผ่านการท่องเที่ยวเชิงวิถีชุมชน

แบบทดสอบก่อนเรียน
บทที่ 1 00:13:36
บทที่ 2 00:10:46
บทที่ 3 00:24:26
บทที่ 4 00:11:47
แบบทดสอบหลังเรียน
instructor_profile
ดร.อธิป จันทร์สุริย์ (โดยการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย)