การจัดการชื่อเสียงองค์กรการท่องเที่ยวในโลกออนไลน์

teacher_profile
ห้องเรียน : การจัดการชื่อเสียงองค์กรการท่องเที่ยวในโลกออนไลน์
ผู้สอน : รศ.ดร.ศิวฤทธิ์ พงศกรรังศิลป์ (โดยการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย)
รูปแบบห้องเรียน : ออนไลน์
อุปกรณ์ที่รองรับ :
ระยะเวลา : ไม่จำกัด
จำนวนที่นั่ง : ไม่จำกัด

ฟรี


cover_image

การแข่งขันทางธุรกิจในปัจจุบันมีการแข่งขันทางออนไลน์เข้ามาร่วมด้วย ในธุรกิจท่องเที่ยวเองก็เช่นกัน ก่อนที่ลูกค้าจะตัดสินใจไปเที่ยวที่ใด มักจะหาข้อมูลผ่านช่องทางออนไลน์ก่อนการตัดสินใจ การจัดการชื่อเสียงขององค์กรจึงเป็นเรื่องที่สำคัญไม่แพ้กัน

วัตถุประสงค์

1.เพื่อให้ผู้เรียนมีความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดการชื่อเสียงขององค์กรในโลกออนไลน์

2.เพื่อให้ผู้เรียนสามารถจัดการกับข้อเสนอแนะของลูกค้าได้

แบบทดสอบก่อนเรียน
บทที่ 1 00:18:12
บทที่ 2 00:12:37
บทที่ 3 00:09:34
บทที่ 4 00:18:54
แบบทดสอบหลังเรียน
instructor_profile
รศ.ดร.ศิวฤทธิ์ พงศกรรังศิลป์ (โดยการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย)