เปิดโลก FinTech ทางเลือกใหม่ด้านการเงินของธุรกิจท่องเที่ยว

teacher_profile
ห้องเรียน : เปิดโลก FinTech ทางเลือกใหม่ด้านการเงินของธุรกิจท่องเที่ยว
ผู้สอน : ผศ.ดร.รุ่งเกียรติ รัตนบานชื่น (โดยการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย)
รูปแบบห้องเรียน : ออนไลน์
อุปกรณ์ที่รองรับ :
ระยะเวลา : ไม่จำกัด
จำนวนที่นั่ง : ไม่จำกัด

ฟรี


cover_image

ในการท่องเที่ยวน้อยคนที่อยากจะพกเงินสดจำนวนมากไปด้วย เนื่องจากเสี่ยงต่อการสูญหายไม่ว่าจะเป็นระหว่างเดินทาง ถูกโจรกรรมหรือปัจจัยอื่น ๆ ก็ตาม อาจจะสร้างข้อจำกัดในการจับจ่ายใช้สอยได้ เทคโนโลยีการเงินจึงช่วยให้การใช้จ่ายเงินในยุคดิจิทัลง่ายขึ้น และช่วยกระตุ้นให้เกิดการใช้จ่ายมากขึ้น ทั้งยังสามารถต่อยอดไปถึงสินทรัพย์ดิจิทัลอย่าง Cryptocurrency ได้อีกด้วย

วัตถุประสงค์

1.เพื่อให้ผู้เรียนเข้าใจภาพรวมของ FinTech มากขึ้น

2.เพื่อให้ผู้เรียนสามารถปรับใช้ FinTech ในธุรกิจท่องเที่ยวของตนเองได้

แบบทดสอบก่อนเรียน
บทที่ 1 00:14:04
บทที่ 2 00:13:07
บทที่ 3 00:16:54
แบบทดสอบหลังเรียน
instructor_profile
ผศ.ดร.รุ่งเกียรติ รัตนบานชื่น (โดยการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย)