การรับมือการขาดแคลนแรงงานในอุตสาหกรรมท่องเที่ยว

teacher_profile
ห้องเรียน : การรับมือการขาดแคลนแรงงานในอุตสาหกรรมท่องเที่ยว
ผู้สอน : คุณสมพงศ์ สระแก้ว (โดยการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย)
รูปแบบห้องเรียน : ออนไลน์
อุปกรณ์ที่รองรับ :
ระยะเวลา : ไม่จำกัด
จำนวนที่นั่ง : ไม่จำกัด

ฟรี


cover_image

สถานการณ์อุตสาหกรรมท่องเที่ยวของประเทศไทยมีอัตราการเติบโตเพิ่มสูงขึ้น และมีการฟื้นตัวทางเศรษฐกิจอย่างรวดเร็ว ประชาชนทั้งคนไทยและต่างชาติหลั่งไหลเข้ามาท่องเที่ยวในประเทศไทยเป็นจำนวนมาก เมื่อความต้องการในการท่องเที่ยวเพิ่มสูงขึ้น แรงงานภาคบริการและการท่องเที่ยวจึงเป็นปัจจัยสำคัญในการให้บริการลูกค้า ผู้ประกอบการท่องเที่ยวควรศึกษาวิธีการรับมือการขาดแคลนแรงงาน เพื่อให้เพียงพอต่อการรองรับนักท่องเที่ยวที่มาใช้บริการ

วัตถุประสงค์ 

1.เพื่อให้ผู้เรียนมีความเข้าใจและเล็งเห็นถึงความสำคัญของแรงงาน 

2.เพื่อให้ผู้เรียนศึกษาวิธีการรับมือการขาดแคลนแรงงานพร้อมนำมาปรับใช้ในธุรกิจท่องเที่ยวได้

แบบทดสอบก่อนเรียน
บทที่ 1 00:10:32
บทที่ 2 00:12:52
บทที่ 3 00:20:40
บทที่ 4 00:11:12
แบบทดสอบหลังเรียน
instructor_profile
คุณสมพงศ์ สระแก้ว (โดยการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย)