การฟังอย่างลึกซึ้งเพื่อเข้าใจความต้องการของลูกค้าท่องเที่ยว

teacher_profile
ห้องเรียน : การฟังอย่างลึกซึ้งเพื่อเข้าใจความต้องการของลูกค้าท่องเที่ยว
ผู้สอน : อาจารย์ธีรัญญ์ ไพโรจน์อังสุธร (โดยการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย)
รูปแบบห้องเรียน : ออนไลน์
อุปกรณ์ที่รองรับ :
ระยะเวลา : ไม่จำกัด
จำนวนที่นั่ง : ไม่จำกัด

ฟรี


cover_image

การฟังเป็นทักษะพื้นฐานของการสื่อสาร Deep listening หรือการฟังอย่างลึกซึ้งนั้นเป็นการเก็บข้อมูลที่มากกว่าการฟังแต่คำนึงถึงการแสดงออกของผู้พูดด้วยเพื่อทำความเข้าใจกับอารมณ์ความรู้สึก และมุมมองของผู้พูดและสามารถนำไปต่อยอดหรือแก้ไขปัญหาได้ การรับฟังจึงเป็นทักษะสำคัญของผู้ประกอบการท่องเที่ยว

วัตถุประสงค์

1.เพื่อให้ผู้เรียนมีความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับการฟังอย่างลึกซึ้ง

2.เพื่อให้ผู้เรียนเล็งเห็นถึงความสำคัญของการฟังอย่างลึกซึ้งและนำมาปรับใช้การให้บริการธุรกิจท่องเที่ยวได้

แบบทดสอบก่อนเรียน
บทที่ 1 และ บทที่ 2 00:07:31
บทที่ 3 00:17:37
แบบทดสอบหลังเรียน
instructor_profile
อาจารย์ธีรัญญ์ ไพโรจน์อังสุธร (โดยการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย)