กฎหมาย PDPA สำหรับผู้ประกอบการท่องเที่ยว

teacher_profile
ห้องเรียน : กฎหมาย PDPA สำหรับผู้ประกอบการท่องเที่ยว
ผู้สอน : อาจารย์สุกฤษ โกยอัครเดช (โดยการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย)
รูปแบบห้องเรียน : ออนไลน์
อุปกรณ์ที่รองรับ :
ระยะเวลา : ไม่จำกัด
จำนวนที่นั่ง : ไม่จำกัด

ฟรี


cover_image

การใช้ข้อมูลเพื่อวิเคราะห์ธุรกิจเป็นสิ่งที่ผู้ประกอบการควรทำเพื่อใช้วิเคราะห์กลยุทธ์ทางการตลาด เพื่อให้เห็นแนวทางในการวางแผนและการดำเนินการทางธุรกิจ แต่การนำข้อมูลมาใช้นั้นไม่ได้ทำได้ทุกกรณี ผู้ประกอบการควรศึกษาเกี่ยวกับกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลก่อนการนำข้อมูลมาใช้

วัตถุประสงค์

1.เพื่อให้ผู้เรียนมีความเข้าใจและเล็งเห็นความสำคัญของกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

2.เพื่อให้ผู้เรียนสามารถนำข้อมูลไปใช้ได้อย่างถูกต้อง

แบบทดสอบก่อนเรียน
บทที่ 1 00:21:54
บทที่ 2 00:20:28
บทที่ 3 00:33:17
แบบทดสอบหลังเรียน
instructor_profile
อาจารย์สุกฤษ โกยอัครเดช (โดยการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย)