ไขกุญแจสู่ธุรกิจ และการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน

teacher_profile
ห้องเรียน : ไขกุญแจสู่ธุรกิจ และการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน
ผู้สอน : ดร.ภวินท์ธนา เจริญบุญ (โดยการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย)
รูปแบบห้องเรียน : ออนไลน์
อุปกรณ์ที่รองรับ :
ระยะเวลา : ไม่จำกัด
จำนวนที่นั่ง : ไม่จำกัด

ฟรี


cover_image

ความยั่งยืนคือสิ่งที่สังคมให้ความสนใจเพิ่มมากขึ้นในระยะหลังมานี้ บทเรียนนี้จะนำเสนอการปรับตัวของธุรกิจท่องเที่ยวตามหลัก ESG และการปรับใช้เทคโนโลยีให้เข้ากับความยั่งยืน       

วัตถุประสงค์

1.เพื่อให้ผู้เรียนเล็งเห็นถึงความสำคัญของการท่องเที่ยวแบบยั่งยืนตามหลัก ESG

2.เพื่อเสนอแนวทางการปรับใช้เทคโนโลยีให้เข้ากับการท่องเที่ยวแบบยั่งยืนตามหลัก ESG

แบบทดสอบก่อนเรียน
บทที่ 1 00:13:36
บทที่ 2 00:12:09
แบบทดสอบหลังเรียน
instructor_profile
ดร.ภวินท์ธนา เจริญบุญ (โดยการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย)