หลักการออกแบบสินค้า สำหรับผู้ประกอบการท่องเที่ยว

teacher_profile
ห้องเรียน : หลักการออกแบบสินค้า สำหรับผู้ประกอบการท่องเที่ยว
ผู้สอน : อาจารย์ธิติพล เทียมจันทร์ (โดยการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย)
รูปแบบห้องเรียน : ออนไลน์
อุปกรณ์ที่รองรับ :
ระยะเวลา : ไม่จำกัด
จำนวนที่นั่ง : ไม่จำกัด

ฟรี


cover_image

การออกแบบผลิตภัณฑ์ในธุรกิจการท่องเที่ยวมีความสำคัญเป็นอย่างมากในเรื่องของการออกแบบ เพื่อสื่อถึงเอกลักษณ์ของธุรกิจและสามารถทำให้ลูกค้าจดจำสามารถช่วยส่งเสริมให้ธุรกิจมีจุดเด่นและความน่าสนใจมากขึ้น

วัตถุประสงค์

1.เพื่อให้ผู้เรียนมีความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับ Product design2.เพื่อให้ผู้เรียนสามารถควบคุมการออกแบบและผลิตสินค้าของตนเองได้

แบบทดสอบก่อนเรียน
บทที่ 1 00:12:50
บทที่ 2 00:23:45
บทที่ 3 00:13:31
บทที่ 4 00:24:29
บทที่ 5 00:13:14
แบบทดสอบหลังเรียน
instructor_profile
อาจารย์ธิติพล เทียมจันทร์ (โดยการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย)