มุ่งสู่อนาคตการท่องเที่ยวที่เหนือจริง

teacher_profile
ห้องเรียน : มุ่งสู่อนาคตการท่องเที่ยวที่เหนือจริง
ผู้สอน : ดร.กฤษณพงศ์ เลิศบำรุงชัย (โดยการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย)
รูปแบบห้องเรียน : ออนไลน์
อุปกรณ์ที่รองรับ :
ระยะเวลา : ไม่จำกัด
จำนวนที่นั่ง : ไม่จำกัด

ฟรี


cover_image

ในยุคปัจจุบันเทคโนโลยีถูกพัฒนาต่อเนื่องอย่างรวดเร็ว การปรับตัวของธุรกิจต่าง ๆ โดยเฉพาะธุรกิจการท่องเที่ยวให้เข้ากับเทคโนโลยี เพื่อดึงดูด และอำนวยความสะดวกให้กับลูกค้าบทเรียนนี้ จะเสนอถึงการนำเทคโนโลยี VR, AR, MR และ XR มาใช้เพื่อสร้างจุดเด่นให้กับธุรกิจท่องเที่ยวของท่าน                                                      

วัตถุประสงค์

1.เพื่อให้ผู้เรียนเข้าใจเทคโนโลยี VR, AR, MR และ XR2.เพื่อให้ผู้เรียนสามารถเข้าใจการประยุกต์ใช้เทคโนโลยี VR, AR, MR และ XR ร่วมกับธุรกิจการท่องเที่ยวของตนเองได้

แบบทดสอบก่อนเรียน
บทที่ 1 00:13:54
บทที่ 2 00:11:04
บทที่ 2 (ต่อ) 00:16:40
บทที่ 3 00:09:46
บทที่ 4 00:04:41
แบบทดสอบหลังเรียน
instructor_profile
ดร.กฤษณพงศ์ เลิศบำรุงชัย (โดยการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย)