บริหารความสัมพันธ์ลูกค้าด้วยระบบ CRM

CRM หรือ Customer Relationship Management คือ ระบบบริหารจัดการความสัมพันธ์กับลูกค้า เราจะได้เรียนรู้...

ฟรี

01:08:54
4.9 (50)

กระบวนการคิดเชิงออกแบบ สำหรับผู้ประกอบการท่องเที่ยว

หลักการและกระบวนการคิดเชิงออกแบบ สำหรับผู้ประกอบการท่องเที่ยว ที่ช่วยวิเคราะห์ปัญหาให้ท่านได้มองเห็น...

ฟรี

01:01:12
4.9 (45)

หลักการออกแบบการบริการ สำหรับผู้ประกอบการท่องเที่ยว

การจะดึงดูดใจลูกค้าให้มาใช้บริการนั้นนอกจากความน่าสนใจและความโดดเด่นของสินค้าแล้ว การบริการก็เป็นส่ว...

ฟรี

01:08:44
4.8 (55)

ขับเคลื่อนอุตสาหกรรมท่องเที่ยวสู่ความยั่งยืนผ่านการท่องเที่ยวเชิงวิถีชุมชน

แนวคิดการพัฒนาธุรกิจท่องเที่ยวควบคู่ไปกับการดำรงไว้ซึ่งความเป็นเอกลักษณ์ของชุมชน เป็นการสร้างจุดเชื่...

ฟรี

01:00:35
4.8 (54)

การฟังอย่างลึกซึ้งเพื่อเข้าใจความต้องการของลูกค้าท่องเที่ยว

การฟังเป็นทักษะพื้นฐานของการสื่อสาร Deep listening หรือการฟังอย่างลึกซึ้งนั้นเป็นการเก็บข้อมูลที่มาก...

ฟรี

00:25:08
4.9 (58)

แนวโน้มพฤติกรรมลูกค้า สำหรับผู้ประกอบการท่องเที่ยว

การศึกษาพฤติกรรมลูกค้าจะช่วยให้เข้าใจเกี่ยวกับกลุ่มเป้าหมายทางการตลาดมากขึ้น ยิ่งรู้จักมาก ยิ่งสามา...

ฟรี

00:35:14
4.9 (69)

การให้บริการเหนือระดับสำหรับผู้ประกอบการท่องเที่ยวยุคดิจิทัล

ความได้เปรียบทางธุรกิจ ไม่ได้มีแค่ชื่อเสียงและความโดดเด่นเท่านั้น การบริการที่ประทับใจเอง ก็เป็นองค์...

ฟรี

00:39:09
4.8 (57)